Untitled design copy.png

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารัก 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของ คุณครูธิติยาพร อาษาสิงห์ 

ภาคเรียนที่ 1 / 2565 ประกอบด้วยวิชา

  • ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

  • ชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

  • ชีววิทยา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3

IMG_6766.JPG
To Do List-4 copy.png
Untitled design copy.png
Untitled design copy.png