Untitled design copy.png

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารัก 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของ คุณครูธิติยาพร อาษาสิงห์ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2564 ประกอบด้วยวิชา

  • วิทยาศาสตร์กับความงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-2

  • ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

  • ชีววิทยา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3

IMG_6766.JPG
To Do List-4 copy.png
Untitled design copy.png
Untitled design copy.png